Zaproszenie do złożenia oferty „Koordynator projektu”

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Zamawiający:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu
ul. Skalska 20, 32-340 Wolbrom

ROZEZNANIE DOSTEPNEJ OFERTY RYNKOWEJ

 I.Opis przedmiotu zamówienia

Pełnienie funkcji koordynatora projektu w ramach projektu „Nowe horyzonty” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 II.Do Obowiązku Wykonawcy w ramach świadczonej usługi należeć będzie:

 

-Koordynację i zarządzanie całością działań projektowych, nadzór nad wykonywaniem zadań przez poszczególnych pracowników projektu, zarządzanie budżetem projektu, bieżący monitoring działań, podejmowanie działań naprawczych przygotowanie wniosków o płatność w części merytorycznej realizacji. Weryfikacja i zapewnienie poprawności dokumentacji pod kątem jej zgodności z wymogami programowymi, nadzór nad kwalifikowalnością ponoszonych wydatków. Prowadzenie postępowań związanych z wyłonieniem wykonawców. Przygotowanie umów z wykonawcami i weryfikacja ich prawidłowej realizacji. Sporządzanie wniosków o płatność w części finansowej, administrowanie zakupami na rzecz projektu, przygotowanie opisu dokumentów księgowych, weryfikacja i zapewnienie poprawności dokumentacji pod kątem jej zgodności z wymogami programowymi, nadzór nad kwalifikowalnością ponoszonych wydatków.

III. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny  spełniania tych warunków.

O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

  1. Wymagane doświadczenie w realizacji co najmniej 1 projektu finansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
  2. Osoba nie skazana prawomocnie za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą (spełnia – nie spełnia) w oparciu o informacje zawarte w formularzu oferty.

IV.Warunki współpracy

Umowa cywilno-prawna w okresie od podpisania umowy do zakończenia realizacji projektu tj. do dnia 31.08.2021

 V.Opis sposobu obliczenia ceny:

  1. Należy podać cenę ryczałtową oferty netto i brutto, która musi określać wycenę przedmiotu zamówienia
  2. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie należne wykonawcy elementy wynagrodzenia wynikające z tytułu przygotowania oferty, realizacji i rozliczenia przedmiotu zamówienia.
  3. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowanie ceny oferty z należytą starannością.
  4. Cena ma być wyrażona w złotych polskich netto i brutto z uwzględnieniem należnego podatku VAT. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku  (zł/ gr).
  5. Dla porównania ofert zamawiający przyjmuje cenę brutto stanowiącą wycenę całości przedmiotu zamówienia, określoną w formularzu ofertowym

VI.Kryteria oceny oferty, informacja o wagach punktowych, opis sposobów przyznawania punktacji.

W niniejszym postępowaniu wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium: cena brutto – 100 %

Oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą wg wzoru:

P1 = (Cmin / C of. licz.) x 100% przy czym 1 % =1 pkt.

gdzie:

Cmin – najniższa całkowita cena brutto wykonania zamówienia spośród wszystkich ocenianych ofert.

of. licz. – zaoferowana całkowita cena brutto wykonania zamówienia w ofercie ocenianej.

P1 – ilość punktów w kryterium przyznanych ofercie ocenianej.

Jako oferta najkorzystniejsza uznana zostanie ta, która otrzyma największą ilość punktów.

VII.  Miejsce oraz termin składania ofert.

Oferty należy składać na załączonym wzorze w terminie do 7.11.2018 do godziny 14:30 na adres e-mail: sekretariat_mops@interia.pl lub osobiście w siedzibie MOPS tj. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu ul. Skalska 20, 32-340 Wolbrom z dopiskiem „rozeznanie dostępnej oferty rynkowej koordynator projektu”

VIII Warunki zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

  1. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy. Wprowadzone zmiany dotyczyć mogą w szczególności terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od zamawiającego lub wykonawcy. Zmiany wprowadzone zostaną pod rygorem nieważności w formie pisemnej po wcześniejszym zgłoszeniu przez którąkolwiek ze stron umowy, faktu zaistnienia okoliczności warunkującej konieczność wprowadzenia zmiany oraz obustronnej ich akceptacji.
  2. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia i odstąpienia od umowy w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przeznaczone na sfinansowanie projektu.

oferta_kooordynator

28.10.2018
Dyrektor MOPS
Tadeusz Posełek