ZAPYTANIE OFERTOWE- Usługa budowlana polegająca na remoncie łazienki Klubu Integracji Społecznej

Projekt „Nowe horyzonty”. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Realizacja zamówienia pn.: Usługa budowlana polegająca na remoncie łazienki Klubu Integracji Społecznej w Wolbromiu wraz z jej adaptacją do potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach projektu: „Nowe horyzonty”realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

ZAMAWIAJĄCY:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu 

ul. Skalska 20

32-340 Wolbrom 

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

45000000-7 – Roboty budowlane

45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45450000-6 – Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45332000-3 – Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45430000-0 – Pokrywanie podłóg i ścian

45442100-8 – Roboty malarskie

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Usługa budowlana polegająca na remoncie łazienki Klubu Integracji Społecznej w Wolbromiu wraz z jej adaptacją do potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach projektu: „Nowe horyzonty”. Adaptacja jest niezbędnym elementem prawidłowej realizacji zadania. Do remontu przewidziane jest pomieszczenie przeznaczone na potrzeby Klubu Integracji Społecznej znajdujące się w budynku MOPS, ul. Skalska 20, 32-340 Wolbrom.  

 1. Zakres robót remontowych:

– Wyrównanie ścian, sucha zabudowa;

– Likwidacja istniejących sanitariatów, dostosowanie przyłączy wodno – kanalizacyjnych;

– Dostosowanie podłączeń elektrycznych; 

– Wymiana drzwi wejściowych, wykucie odpowiedniego otworu;

– Flizowanie ścian, podłóg, gruntowanie i malowanie. 

– Montaż sanitariatów, armatury, uchwytów dla osób niepełnosprawnych i grzejnika.

2. W razie nieuwzględnienia w przedmiarze sporządzonym przez Zamawiającego pozycji koniecznych do kompleksowego wykonania danej części przedmiotu zamówienia, uznaje się, że zaoferowana przez wykonawcę cena ryczałtowa obejmuje również te konieczne elementy robót.

 1. W związku z powyższym, zaleca się dokonanie oględzin przedmiotu zamówienia przed złożeniem oferty.
 2. Szczegółowy zakres prac wraz z ich ilością zawiera załącznik nr 4 do zapytania.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych.
 4. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za prace wykonywane przez siebie i podwykonawców.
 5. Niniejsza inwestycja finansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu: „Nowe horyzonty” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.  
 6. Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie czynności mające na celu prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, w tym także:
  1. roboty przygotowawcze w postaci prawidłowego zabezpieczenia miejsca wykonywania przedmiotu umowy,
  1. po zakończeniu robót demontaż ewentualnych obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu.
 1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy i metody użyte przy realizacji przedmiotu umowy. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
 2. Materiały własne stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia powinny być fabrycznie nowe i odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z prawem budowlanym.
 1. Wymagany termin realizacji zamówienia:  
 1. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy – w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy.
 2. Termin zakończenia wykonywania przedmiotu umowy – do dnia 30 czerwiec 2021r.
 1. Opis sposobu przygotowania oferty:
 1. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim i własnoręcznie podpisana przez Wykonawcę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
 2. Ofertę należy przygotować zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
 3. Do oferty Wykonawca załącza uproszczony kosztorys ofertowy, który ma charakter pomocniczy.
 4. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu.
 5. Wraz z ofertą należy złożyć pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy.
 6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 7. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert swoją ofertę zmienić lub wycofać.
 8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień i informacji dotyczących treści złożonych ofert.
 9. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.
 10. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie / opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
 11. Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być oznaczone w sposób następujący:

„Oferta na zadanie „Usługa budowlana polegająca na remoncie łazienki Klubu Integracji Społecznej w Wolbromiu wraz z jej adaptacją do potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach projektu: „Nowe horyzonty”.

 1. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty / opakowania.
 1. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
 1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału                          w postępowaniu dotyczące:

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożonego zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego. Wykonawca, który nie wykaże spełniania ww. warunków zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.

 • Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
 1. Wykonawca w przedłożonej ofercie wskazuje cenę ryczałtową, kompletną, jednoznaczną, stałą i obejmującą wykonanie przedmiotu zamówienia. Cena musi obejmować całkowity koszt wykonania części zamówienia oraz wszelkie koszty towarzyszące konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu umowy i uwzględniać wszelkie czynności związane z terminową i prawidłową realizacją przedmiotu umowy. Uproszczony kosztorys ofertowy, który Wykonawca załącza do składanej oferty ma charakter pomocniczy i poglądowy.
 2. Wykonawca nie może samodzielnie zmieniać i wprowadzać dodatkowych treści do formularza.
 3. W ofercie należy podać wartość netto i brutto w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
 4. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej.
 5. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty:
 1. Cena brutto – max. 80% przy czym 1 % = 1 pkt.

W ramach kryterium „Cena brutto” Zamawiający przyzna punkty według następującego wzoru:

            Cmin

Pc = ————– x  80 pkt.

            Cn

gdzie:

Pc – punkty uzyskane przez Wykonawcę w kryterium „Cena brutto”;

Cmin – najniższa cena brutto za wykonanie zadania spośród złożonych ofert;

Cn – cena brutto za wykonanie zadania zaproponowana przez Wykonawcę, którego oferta jest badana.

Cenę za przedmiot zamówienia Wykonawca przedstawi w formularzu oferty (załącznik nr 1 do niniejszego zapytania) jak i we własnym kosztorysie ofertowym. Wszystkie ceny jednostkowe i wartości należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 • Gwarancja – max. 20 pkt

W ramach kryterium „Gwarancja” Zamawiający przyzna punkty według następującego wzoru:

•          gwarancja 24 miesiące – 0pkt

•          gwarancja 36 miesiące – 5pkt

•          gwarancja 48 miesiące – 10pkt

•          gwarancja 60 miesiące – 15pkt

•          gwarancja 72 miesiące – 20pkt

 1. Liczba przyznanych punktów (łączna oraz w poszczególnych kryteriach) będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.
 2. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów stanowiącą sumę punktacji z poszczególnych kryteriów. 
 3. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną. Jeżeli w postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na najniższą cenę, Zamawiający wezwie tych Wykonawców, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. Złożenie oferty dodatkowej zawierającej cenę wyższą niż zaoferowana w złożonej ofercie będzie skutkowało wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
 • Wymagania wobec Wykonawcy
 1. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia pisemnej gwarancji na wykonane roboty remontowe na okres wskazany w formularzu ofertowym. 
 2. Długość okresu gwarancji stanowi jedno z kryterium oceny ofert. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia min. 24 miesięcy, licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.
 3. Zamawiającemu przysługują pełne uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wynikające z przepisów kodeksu cywilnego, niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. Okres rękojmi przedłuża się na okres gwarancji.
 4. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 5. Zamawiający ustala termin związania ofertą 30 dni.
 • Zmiana umowy

Zmiana umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna jeżeli: 

 1. w trakcie obowiązywania umowy nastąpią zmiany stawki podatku od towarów i usług: kwota brutto określona w umowie nie ulegnie zmianie, strony odpowiednio skorygują kwotę netto oraz kwotę podatku od towarów i usług,
 2. zmiany jednostkowej ceny brutto oraz całkowitego wynagrodzenia brutto przewidzianego dla Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających wskazaną zmianę, gdy będzie ona korzystna dla Zamawiającego,
 3. zmiany istotnej treści umowy, w przypadku zmiany przepisów prawa obowiązujących w dniu zawarcia umowy,
 4. zmiana leży w interesie Zamawiającego.
 • Odrzucenie oferty

Zamawiający odrzuci ofertę, która:

 1. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
 2. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 3. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
 4. została złożona po terminie,
 5. jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego.

W toku postępowania Zamawiający może wezwać Wykonawcę do uzupełnienia                            lub wyjaśnienia treści oferty.

 1. Miejsce oraz termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wolbromiu, ul. Skalska 20, 32-340 Wolbrom w godzinach pracy Zamawiającego, w terminie do 28.05.2021r. do godz. 15.00, co oznacza, że z upływem powyższego terminu oferta powinna fizycznie znaleźć się u Zamawiającego. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 

Złożone oferty zarówno podlegające ocenie jak i odrzucone lub złożone po terminie nie będą zwracane.

Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

 • Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Klauzula informacyjna dla:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:  

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu 

ul. Skalska 20, 32-340 Wolbrom

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Katarzyna Gębalska, tel. 575002620 , inspektor@cbi24.pl  

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia Zakup i montaż platformy schodowej o torze prostym dla uczestników projektu: „Nowe horyzonty” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.  Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 • Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udziela Maciej Karmiński pod numerem telefonu 606 458 558               oraz adresem email: nowehoryzonty1@wp.pl

 • Załączniki
 • Wzór formularza ofertowego

Załączniki do pobrania
Przedmiar do pobrania