ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania dotyczącego realizacji zamówienia pn.:

Usługa budowlana polegająca na remoncie łazienki Klubu Integracji Społecznej w Wolbromiu wraz z jej adaptacją do potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach projektu: „Nowe horyzonty” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu.

Uzasadnienie unieważnienia:

Powodem unieważnienia postępowania jest brak otrzymania ofert, co uniemożliwia wybór wykonawcy zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020. 

Zamawiający przewiduje ponowienie zapytania ofertowego.