ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTYZakup i montaż platformy schodowej o torze prostym dla uczestników projektu: „Nowe horyzonty

Projekt „Nowe horyzonty”. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Działając w imieniu Zamawiającego – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolbromiu informuję że do realizacji zadania pn. Zakup i montaż platformy schodowej o torze prostym dla uczestników projektu: „Nowe horyzonty” projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, została wybrana oferta:

 

Lifts4U Konrad Mrówka, ul. Częstochowska 34c, 42-130 Wręczyca Wielka

Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły dwie oferty. Oferty te spełniają wymagania zapytania ofertowego. Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert w oparciu o kryterium, którym były: cena brutto 95pkt, gwarancja 5pkt oraz zgodnie z formułami oceny, przedstawionymi w zapytaniu ofertowym.

 

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert

Lp. Firma (nazwa) wykonawcy Ocena punktowa złożonej oferty Kolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
1. Lifts4U Konrad Mrówka, ul. Częstochowska 34c, 42-130 Wręczyca Wielka cena brutto: 95,00 pkt.

gwarancja: 0 pkt

I w kolejności
2. LIFT PLUS PL Kaczmarczyk Spółka Jawna, ul. Strażacka 33, 42-263 Wrzosowa cena brutto: 85,82 pkt.

gwarancja: 0 pkt

II w kolejności

 

Uzasadnienie:

 

W wyniku analizy złożonych ofert ustalono, że spełniają one wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym i nie podlegają odrzuceniu. Zamawiający dokonał oceny ofert w oparciu o kryteria oceny: (cena brutto, gwarancja) wskazane w zapytaniu ofertowym. W wyniku przeprowadzonych czynności ofercie złożonej przez Lifts4U Konrad Mrówka, ul. Częstochowska 34c, 42-130 Wręczyca Wielka,  przyznano najwięcej punktów w zakresie – 95,00 pkt, była to oferta z najwyższą łączną liczbą punktów.