ZAPYTANIE OFERTOWEZakup i montaż platformy schodowej o torze prostym dla uczestników projektu: „Nowe horyzonty” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu.

Projekt „Nowe horyzonty”. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na realizację zamówienia pn.: Zakup i montaż platformy schodowej o torze prostym dla uczestników projektu: „Nowe horyzonty” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

ZAMAWIAJĄCY:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu

Skalska 20, 32-340 Wolbrom

tel.: 32 644 10 75

Opis przedmiotu zamówienia

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

33196200-2 – Sprzęt dla osób niepełnosprawnych

Platforma schodowa o torze prostym – urządzenie umożliwiające osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich na bezpieczne pokonywanie schodów.

 

Platforma spełniać będzie wymagania:

– wersja na zewnątrz budynku (ocynk)

– długość szyny do 4,3m

– szyna aluminiowa

– montaż na słupkach do stopni schodów

– wersja przelotowa + boczny najazd

– składana/rozkładana automatycznie

– rozmiar platformy 800mm x 1000mm

– udźwig min. 250kg

– sterowanie podwójne (przyciski na platformie oraz pilot na kablu spiralnym)

– system przeciwtnący i przeciwzgnieceniowy

– gwarancja minimum 2 lata na całe urządzenie

Cena urządzenia musi obejmować:

 • dostawę i montaż
 • przygotowanie dokumentacji techniczno – ruchowej
 • podłączenie do sieci elektrycznej
 • pomoc w zgłoszeniu do UDT oraz obecność przy odbiorze
 • doprowadzenie zasilania do górnego przystanku platformy
 • pomiary elektryczne
 • protokół budowlany

Wymagania dodatkowe:

 1. Dokumentacja w języku polskim.
 2. Materiały stosowane w urządzeniach oraz gotowe urządzenie powinny posiadać wymagane prawem atesty i certyfikaty dopuszczające do użytkowania, a także aprobaty techniczne, deklaracje zgodności i inne dokumenty normujące wprowadzenie wyrobów do obrotu i stosowania.
 3. Wykonawca udziela gwarancji producenta i rękojmi zarówno na całe zakupione urządzenie jak i poszczególne jego elementy składowe, nie krócej niż na
  24 miesiące, od dnia dostawy towaru. Wraz dostawą towaru Wykonawca przekazuje pełną kartę gwarancyjną dla urządzenia – warunki gwarancji.
 4. Dostawa urządzenia wg. specyfikacji wraz z: transportem, rozładunkiem, wniesieniem do pomieszczenia przeznaczonego na jego przechowywanie, montażem, demonstracją działania urządzenia, przeszkoleniem pracowników obsługujących.
 5. ODBIÓR: wybrany wykonawca zamówienia jest zobowiązany do przeprowadzenia niezbędnych prób i weryfikacji urządzenia transportowego w obecności Zamawiającego. Odbiór urządzenia możliwy będzie po zakończeniu prób i stwierdzeniu prawidłowości działania.

 

Uwaga !

Gwarancja jakości

 1. Wykonawca gwarantuje właściwą konstrukcję, wysoką jakość użytych materiałów, właściwe wykonanie, jak również kompletność przedmiotu zamówienia, zgodnie z ofertą.
 2. Wykonawca gwarantuje bezusterkową eksploatację przedmiotu umowy lub jego naprawę w przypadku ujawnienia się wad, zgodnie z warunkami gwarancyjnymi.
 3. Wykonawca udziela min. 24 miesięcznej gwarancji na wszystkie elementy dostarczonego urządzenia,
 4. Okres gwarancji liczony jest od dnia przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę urządzenia, tj. od dnia podpisania protokołu odbioru.
 5. Zamawiający wymaga aby udzielona gwarancja obejmowała min.:
 6. usuwanie wad materiałowych i konstrukcyjnych, a także doprowadzenia do spełnienia deklarowanych przez producenta parametrów użytkowych,
 7. naprawę uszkodzeń (z wyjątkiem uszkodzeń zawinionych wyłącznie przez Zamawiającego), w tym wymianę podzespołów na nowe,
 8. czas naprawy będzie liczony od momentu otrzymania przez Wykonawcę zgłoszenia usterki, przekazanego w formie elektronicznej bądź faksem. Czas reakcji serwisowej nie może być dłuższy niż 48 h od daty przyjęcia zgłoszenia. Czas naprawy gwarancyjnej nie powinien być dłuższy niż 5 dni. W przypadku niedotrzymania tego terminu, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na czas naprawy schodołaz gąsienicowy zastępczy,
 9. Gwarancja zostaje przedłużona o czas naprawy schodołazu gąsienicowego bądź jego wymiany.

 

 

Rękojmia za wady

 1. Niezależnie od odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu udzielonej gwarancji, Wykonawca ponosi także pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady dostarczonego przedmiotu umowy. Rękojmia za wady fizyczne i prawne obejmuje w szczególności:
 2. odpowiedzialność Wykonawcy za wszelkie wady fizyczne przedmiotu umowy.
 3. odpowiedzialność Wykonawcy za wszelkie wady prawne przedmiotu umowy, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe.
 4. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
 5. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi.

 

 

Miejsce dostawy i montażu urządzenia: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu,
ul. Skalska 20, 32-340 Wolbrom

 

Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego powyżej jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów jakościowych, eksploatacyjnych, funkcjonalnych i użytkowych, które muszą być na poziomie nie niższym od wskazanych przez Zamawiającego.

 

 

 1. Wymagany termin realizacji zamówienia:

 

Dostawa i montaż towaru na podstawie zamówienia, najpóźniej do dnia 30.04.2021r.

 

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

 

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 1. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
 2. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 3. osoby bezpośrednio zaangażowane w realizację dostawy/usługi nie mogą wykonywać przedmiotu usługi w czasie finansowanym ze środków publicznych.

Potwierdzeniem tego faktu będzie złożenie przez wykonawcę oświadczenia, którego wzór znajduje się Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.

 

 1. Zmiana umowy

Zmiana umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna jeżeli:

 1. w trakcie obowiązywania umowy nastąpią zmiany stawki podatku od towarów i usług: kwota brutto określona w umowie nie ulegnie zmianie, strony odpowiednio skorygują kwotę netto oraz kwotę podatku od towarów i usług,
 2. zmiany jednostkowej ceny brutto oraz całkowitego wynagrodzenia brutto przewidzianego dla Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających wskazaną zmianę, gdy będzie ona korzystna dla Zamawiającego,
 3. zmiany istotnej treści umowy, w przypadku zmiany przepisów prawa obowiązujących w dniu zawarcia umowy,
 4. zmiana leży w interesie Zamawiającego.

 

 1. Odrzucenie oferty

Zamawiający odrzuci ofertę, która:

 1. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
 2. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 3. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
 4. została złożona po terminie,
 5. jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego w szczególności gdy:
 • okres gwarancji wskazany przez Wykonawcę jest krótszy niż 24 miesiące.
 • urządzenie nie posiada wymaganych prawem: certyfikatów dopuszczających do eksploatacji, atestów bezpieczeństwa lub innych dokumentów równoważnych zgodnie z warunkami prawnymi.
 1. W toku postępowania Zamawiający może wezwać wykonawcę do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści oferty.

 

 

 1. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie jedno kryterium:

 

 1. Cena brutto – max. 95 pkt. Przez cenę brutto rozumie się cenę z podatkiem VAT, a w przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej koszt całkowity ponoszony przez Zamawiającego z tytułu realizacji usługi zawierający również wszelkie należności z tytułu podatków i składek ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego zarówno po stronie Zamawiającego, jak i Wykonawcy -tzw. „brutto-brutto”.

W ramach kryterium „Cena brutto” Zamawiający przyzna punkty według następującego wzoru:

Cmin

Pc = ————– x  95 pkt

Cn

gdzie:

Pc – punkty uzyskane przez Wykonawcę w kryterium „Cena brutto”;

Cmin – najniższa cena brutto spośród złożonych ofert;

Cn – cena brutto za wykonanie zamówienia zaproponowana przez Wykonawcę, którego oferta jest badana.

 

 1. Gwarancja – max. 5 pkt.

W ramach kryterium „Gwarancja” Zamawiający przyzna punkty według następującego wzoru:

Go

Pg = ————– x  5 pkt

5 lat

gdzie:

 

Pg – punkty uzyskane przez Wykonawcę w kryterium „Gwarancja”;

Go – długość okresu gwarancji wskazana w ofercie badanej.

5 lat – okres gwarancji optymalny tj. 5 lat od daty podpisania protokołu odbioru urządzenia (24 mieś + 3 lata).

W przypadku podania przez oferenta długości gwarancji dłuższej niż 5 lat, liczba przyznanych punktów wyniesie  – 5 pkt.

 

Liczba przyznanych punktów będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.

 

Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów łącznie w obydwu kryteriach.

Jeżeli w postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej  ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej ocenie punktowej, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną. Jeżeli w postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej ocenie punktowej w obydwu kryteriach, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. Złożenie oferty dodatkowej zawierającej cenę wyższą niż zaoferowana w złożonej ofercie będzie skutkowało wykluczeniem wykonawcy

 

 • Miejsce oraz termin składania ofert

Ofertę można złożyć w formie pisemnej: pocztą tradycyjną, dostawa przez kuriera lub osobiście na adres Zamawiającego – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu, ul. Skalska 20, 32-340 Wolbrom, w godzinach pracy Zamawiającego lub przesłać pocztą elektroniczną (jako skany dokumentów) na adres: nowehoryzonty1@wp.pl, w terminie do 10.02.2021r. do godz. 15.00, co oznacza, że z upływem powyższego terminu oferta powinna fizycznie znaleźć się u Zamawiającego. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania np. przesyłką pocztową czy kurierską. Złożone oferty zarówno podlegające ocenie jak i odrzucone lub złożone po terminie nie będą zwracane.

Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

Oferta musi być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania lub dokładnie wg tego formularza. Wykonawca jest zobowiązany  do podania wszystkich informacji określonych na formularzu oferty (wypełnienia wszystkich pól formularza). Oferta wraz załącznikami musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. Do oferty należy dołączyć dokument (dokumenty) potwierdzający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy o ile nie wynikają one z ogólnie dostępnych źródeł (KRS, CEIDG).

 

 • Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Klauzula informacyjna dla:

 • wykonawców będących osobami fizycznymi,
 • wykonawców będących osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą,
 • pełnomocników wykonawców będących osobami fizycznymi (w zakresie danych osobowych zamieszczonych w pełnomocnictwie),
 • członków organu zarządzającego lub nadzorczego Wykonawcy, wspólników spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurentów, będących osobami fizycznymi (w zakresie danych osobowych zamieszczonych w informacji z KRK).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu

 1. Skalska 20, 32-340 Wolbrom

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Katarzyna Gębalska, tel. 575002620 , inspektor@cbi24.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia Zakup i montaż platformy schodowej o torze prostym dla uczestników projektu: „Nowe horyzonty” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.

 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie do dwóch lat od dnia 31 grudnia roku następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego projektu.
 • Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym, związanym z udziałem w postępowaniu. W przypadku nie podania danych osobowych oferta będzie podlegała odrzuceniu.
 • W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
 • Posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 • Nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 • Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą istotnych postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na

 

 1. Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udziela Maciej Karmiński pod numerem telefonu 606 458 558  oraz adresem email: nowehoryzonty1@wp.pl.

 

 1. Załączniki
 2. Wzór formularza ofertowego
 3. Oświadczenie Wykonawcy