ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY-Przeprowadzenie usług rehabilitacji i fizjoterapii dla uczestników projektu: „Nowe horyzonty”

Projekt „Nowe horyzonty”. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 Działając w imieniu Zamawiającego – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolbromiu informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zamówienia pn.: Przeprowadzenie usług rehabilitacji i fizjoterapii dla uczestników projektu: „Nowe horyzonty” projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,została wybrana oferta:

NZOZ „REH-MED” Wolbrom, ul. Skalska 22, 32-340 Wolbrom

Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły dwie oferty. Oferty te spełniają wymagania zapytania ofertowego. Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert w oparciu o kryterium, którym była: cena 100 pkt oraz zgodnie z formułami oceny, przedstawionymi w zapytaniu ofertowym.

 

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert

Lp. Firma (nazwa) wykonawcy Ocena punktowa złożonej oferty Kolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
1. NZOZ „REH-MED” Wolbrom, ul. Skalska 22, 32-340 Wolbrom cena brutto: 100,00 pkt. I w kolejności
2. Gabinet Rehabilitacji Marzena Podsiadło, ul. Królewska 57, 32-100 Proszowice cena brutto: 87,47 pkt. II w kolejności

 

Uzasadnienie:

 

W wyniku analizy złożonych ofert ustalono, że spełniają one wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym i nie podlegają odrzuceniu. Zamawiający dokonał oceny oferty w oparciu o kryteria oceny (cena brutto) wskazane w zapytaniu ofertowym. W wyniku przeprowadzonych czynności ofercie złożonej przez NZOZ „REH-MED” Wolbrom, ul. Skalska 22, 32-340 Wolbrom,  przyznano najwięcej punktów w zakresie – 100 pkt, była to oferta z najniższą łączną ceną.