ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY-Indywidualne doradztwo zawodowe, indywidualne pośrednictwo pracy, grupowe warsztaty rynku pracy oraz indywidualne treningi społeczne dla uczestników projektu: „Nowe horyzonty” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu do realizacji Zadania 3 – Grupowe warsztaty rynku pracy

Projekt „Nowe horyzonty” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając w imieniu Zamawiającego – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolbromiu – informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Indywidualne doradztwo zawodowe, indywidualne pośrednictwo pracy, grupowe warsztaty rynku pracy oraz indywidualne treningi społeczne dla uczestników projektu: „Nowe horyzonty” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu do realizacji Zadania 3 – Grupowe warsztaty rynku pracy, została wybrana oferta złożona przez:

 

Pracownia Rozwoju Umiejętności Psycho-Społecznych Agnieszka Nabagło,

Bębło, ul. Południowa 53, 32 – 089 Wielka Wieś

Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło 10 ofert. Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert. Zgodnie z warunkami zapytania ofertowego kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej były: cena brutto (znaczenie: 100 pkt.). Zamawiający zgodnie ze wskazaną w zapytaniu ofertowym formułą dokonał oceny punktowej złożonych ofert.

 

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert

Lp. Firma (nazwa) wykonawcy Ocena punktowa złożonej oferty Kolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
1 Pracownia Rozwoju Umiejętności Psycho-Społecznych Agnieszka Nabagło,

Bębło, ul. Południowa 53, 32 – 089 Wielka Wieś

100,00 pkt I w kolejności
2 Profesjonalne Doradztwo Personalne Aleksandra Patyk,

50 – 362 Wrocław, ul. Minkowskiego 5/3

91,84 pkt II w kolejności
3 Centrum Inwestycji Społecznych Przedsiębiorstwo Społeczne Sp. z o. o.,

27 – 515 Tarłów, Brzozowa 23

81,82 pkt III w kolejności
4 Optimal Select Jolanta Stec-Stelmasik,

C.K. Norwida 1, 37 – 550 Radymno

76,92 pkt IV w kolejności
5 Innovaspal Przedsiębiorstwo Społeczne Ośrodek Profesjonalizacji Kadr Sp. z o. o.,

Aleja Krakowska 137, 02 – 180 Warszawa

69,23 pkt V w kolejności
6 Centrum Rozwoju Azymut Katarzyna Paszyńska – Chełkowska,

ul. Wąwozowa 26/2, 32 – 085 Modlniczka

66,18 pkt VI w kolejności
7 Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich Krzysztof Błażowski,

45 – 087 Opole, Powstańców Śląskich 26/2

56,25 pkt VII w kolejności
8 BPR Consulting Paulina Rydz,

ul Radwańska 27/2u, 90 – 540 Łódź

36,29 pkt VIII w kolejności
9 APHR Sp. z o. o.,

ul. Marywilska 67 lok. 76, 03 – 042 Warszawa

32,00 pkt IX w kolejności
10 Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A., ul. Grunwaldzka 5, 32 – 500 Chrzanów 26,13 pkt X w kolejności

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie:

 

W wyniku analizy złożonych ofert ustalono, że wszystkie złożone oferty spełniają wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym i nie podlegają odrzuceniu. Zamawiający dokonał oceny ofert w oparciu o kryteria oceny (cena brutto) wskazane w zapytaniu ofertowym. W wyniku przeprowadzonych czynności ofercie złożonej przez Pracownia Rozwoju Umiejętności Psycho-Społecznych Agnieszka Nabagło, Bębło, ul. Południowa 53, 32 – 089 Wielka Wieś przyznano największą ilość punktów (100,00).