ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY-Indywidualne doradztwo zawodowe, indywidualne pośrednictwo pracy, grupowe warsztaty rynku pracy oraz indywidualne treningi społeczne dla uczestników projektu: „Nowe horyzonty” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu do realizacji Zadania 2 – Indywidualne pośrednictwo pracy

Projekt „Nowe horyzonty” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając w imieniu Zamawiającego – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolbromiu – informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Indywidualne doradztwo zawodowe, indywidualne pośrednictwo pracy, grupowe warsztaty rynku pracy oraz indywidualne treningi społeczne dla uczestników projektu: „Nowe horyzonty” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu do realizacji Zadania 2 – Indywidualne pośrednictwo pracy, została wybrana oferta złożona przez:

 

Centrum Inwestycji Społecznych Przedsiębiorstwo Społeczne Sp. z o. o.,

27 – 515 Tarłów, Brzozowa 23

Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło 8 ofert. Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert. Zgodnie z warunkami zapytania ofertowego kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej były: cena brutto (znaczenie: 100 pkt.). Zamawiający zgodnie ze wskazaną w zapytaniu ofertowym formułą dokonał oceny punktowej złożonych ofert.

 

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert

Lp. Firma (nazwa) wykonawcy Ocena punktowa złożonej oferty Kolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
1 Centrum Inwestycji Społecznych Przedsiębiorstwo Społeczne Sp. z o. o.,

27 – 515 Tarłów, Brzozowa 23

100,00 pkt I w kolejności
2 Innovaspal Przedsiębiorstwo Społeczne Ośrodek Profesjonalizacji Kadr Sp. z o. o.,

Aleja Krakowska 137, 02 – 180 Warszawa

84,62 pkt II w kolejności
3 Aneta Czechowska,

ul. Kopalniana 5, 32 – 300 Olkusz

79,71 pkt III w kolejności
4 Ośrodek Nauczania Języków Obcych „Języki Świata” Katarzyna Anna Rokicka,

15 – 002 Białystok, ul. Sienkiewicza 49

71,43 pkt IV w kolejności
5 Centrum Rozwoju Azymut Katarzyna Paszyńska – Chełkowska,

ul. Wąwozowa 26/2, 32 – 085 Modlniczka

69,62 pkt V w kolejności
6 BROMUS PLUS Anna Stokłosa – Gaweł,

ul. Św. Jakuba 34, 32 – 109 Pałecznica

69,62 pkt V w kolejności
7 BPR Consulting Paulina Rydz,

ul Radwańska 27/2u, 90 – 540 Łódź

46,61 pkt VII w kolejności
8 APHR Sp. z o. o.,

ul. Marywilska 67 lok. 76, 03 – 042 Warszawa

39,11 pkt VIII w kolejności

 

 

Uzasadnienie:

 

W wyniku analizy złożonych ofert ustalono, że wszystkie złożone oferty spełniają wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym i nie podlegają odrzuceniu. Zamawiający dokonał poprawy oczywistej omyłki rachunkowej w ofercie Wykonawcy APHR Sp. z o. o., polegającej na błędnym wyliczeniu łącznej ceny brutto.

Zamawiający dokonał oceny ofert w oparciu o kryteria oceny (cena brutto) wskazane w zapytaniu ofertowym. W wyniku przeprowadzonych czynności ofercie złożonej przez Centrum Inwestycji Społecznych Przedsiębiorstwo Społeczne Sp. z o. o., 27 – 515 Tarłów, Brzozowa 23 przyznano największą ilość punktów (100,00).