ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY-Indywidualne doradztwo zawodowe, indywidualne pośrednictwo pracy, grupowe warsztaty rynku pracy oraz indywidualne treningi społeczne dla uczestników projektu: „Nowe horyzonty” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu do realizacji Zadania 1 – Indywidualne doradztwo zawodowe

Projekt „Nowe horyzonty” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając w imieniu Zamawiającego – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolbromiu – informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Indywidualne doradztwo zawodowe, indywidualne pośrednictwo pracy, grupowe warsztaty rynku pracy oraz indywidualne treningi społeczne dla uczestników projektu: „Nowe horyzonty” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu do realizacji Zadania 1 – Indywidualne doradztwo zawodowe, została wybrana oferta złożona przez:

 

Centrum Inwestycji Społecznych Przedsiębiorstwo Społeczne Sp. z o. o.,

27 – 515 Tarłów, Brzozowa 23

Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło 12 ofert. Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert. Zgodnie z warunkami zapytania ofertowego kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej były: cena brutto (znaczenie: 100 pkt.). Zamawiający zgodnie ze wskazaną w zapytaniu ofertowym formułą dokonał oceny punktowej złożonych ofert.

 

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert

Lp. Firma (nazwa) wykonawcy Ocena punktowa złożonej oferty Kolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
1 Centrum Inwestycji Społecznych Przedsiębiorstwo Społeczne Sp. z o. o.,

27 – 515 Tarłów, Brzozowa 23

100,00 pkt I w kolejności
2 Stowarzyszenie PROREW,

25 – 555 Kielce, ul. Kasztanowa 12/15

93,22 pkt II w kolejności
3 Innovaspal Przedsiębiorstwo Społeczne Ośrodek Profesjonalizacji Kadr Sp. z o. o.,

Aleja Krakowska 137, 02 – 180 Warszawa

84,62 pkt III w kolejności
4 Optimal Select Jolanta Stec-Stelmasik,

C.K. Norwida 1, 37 – 550 Radymno

81,30 pkt IV w kolejności
5 Centrum Rozwoju Azymut Katarzyna Paszyńska – Chełkowska,

ul. Wąwozowa 26/2, 32 – 085 Modlniczka

80,88 pkt V w kolejności
6 Edyta Kowal,

32 – 300 Olkusz, ul. B. Głowackiego 24A

79,71 pkt VI w kolejności
7 Ośrodek Nauczania Języków Obcych „Języki Świata” Katarzyna Anna Rokicka,

15 – 002 Białystok, ul. Sienkiewicza 49

71,43 pkt VII w kolejności
8 Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich Krzysztof Błażowski,

45 – 087 Opole, Powstańców Śląskich 26/2

68,75 pkt VIII w kolejności
9 BIK Edukacja Krzysztof Kundziewicz, Krakowska 5 lok. 201, 15-875 Białystok 60,51 pkt IX w kolejności
10 BPR Consulting Paulina Rydz,

ul. Radwańska 27/2u, 90 – 540 Łódź

47,41 pkt X w kolejności
11 Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A., ul. Grunwaldzka 5, 32 – 500 Chrzanów 40,65 pkt XI w kolejności
12 APHR Sp. z o. o.,

ul. Marywilska 67 lok. 76, 03 – 042 Warszawa

39,11 pkt XII w kolejności

 

 

Uzasadnienie:

 

W wyniku analizy złożonych ofert ustalono, że wszystkie złożone oferty spełniają wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym i nie podlegają odrzuceniu.

 

Zamawiający dokonał oceny ofert w oparciu o kryteria oceny (cena brutto) wskazane w zapytaniu ofertowym. Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą spośród wszystkich ofert złożonych w postępowaniu. W wyniku przeprowadzonych czynności ofercie złożonej przez Centrum Inwestycji Społecznych Przedsiębiorstwo Społeczne Sp. z o. o., 27 – 515 Tarłów, Brzozowa 23 przyznano największą ilość punktów (100,00).