ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY-Przeprowadzenie grupowych warsztatów i treningów dla uczestników projektu: „Nowe horyzonty” do realizacji Zadania 1 – warsztaty wyjazdowe

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając w imieniu Zamawiającego – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolbromiu – informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Przeprowadzenie grupowych warsztatów i treningów dla uczestników projektu: „Nowe horyzonty” do realizacji Zadania 1 – warsztaty wyjazdowe, została wybrana oferta złożona przez:

 

INFINITY – USŁUGI SZKOLENIOWE MONIKA MAJDZIAK

Powstańców Śląskich 23, 44 – 341 Gołkowice

Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 3 oferty, w tym 2 oferty o takiej samej cenie. Zamawiający wezwał obydwu Wykonawców do złożenia oferty dodatkowej zgodnie z art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2019 poz. 1843). Oferty dodatkowe złożono prawidłowo. Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert. Zgodnie z warunkami zapytania ofertowego kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej były: cena brutto (znaczenie: 100 pkt.). Zamawiający zgodnie ze wskazaną w zapytaniu ofertowym formułą dokonał oceny punktowej złożonych ofert.

 

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert

Lp. Firma (nazwa) wykonawcy Ocena punktowa złożonej oferty Kolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
1 INFINITY – USŁUGI SZKOLENIOWE MONIKA MAJDZIAK

ul. Powstańców Śląskich 23, 44 – 341 Gołkowice

Cena brutto: 100,00 pkt

Łącznie: 100,00 pkt

I w kolejności
2 Marcin Szczuka – Poradnictwo psychologiczne

Os. Gaj 28/11, 32 – 540 Trzebinia

 

Cena brutto: 93,33 pkt

Łącznie: 93,33 pkt

II w kolejności
3 Sun & More Sp. z o. o.

ul. Ogrodowa 25, 71 – 037 Szczecin

 

Cena brutto: 18,42 pkt

Łącznie: 18,42 pkt

III w kolejności

 

 

Uzasadnienie:

 

W wyniku analizy złożonych ofert ustalono, że wszystkie złożone oferty spełniają wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym i nie podlegają odrzuceniu.

Zamawiający dokonał oceny ofert w oparciu o kryteria oceny (cena brutto) wskazane w zapytaniu ofertowym. Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą spośród wszystkich ofert złożonych w postępowaniu, uwzględniając złożone oferty dodatkowe. W wyniku przeprowadzonych czynności ofercie złożonej przez INFINITY – USŁUGI SZKOLENIOWE MONIKA MAJDZIAK, ul. Powstańców Śląskich 23, 44 – 341 Gołkowice przyznano największą ilość punktów (100,00). W tym stanie rzeczy należy uznać, że oferta ww. Wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert.