ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY-Usługa noclegowo gastronomiczna na potrzeby realizacji warsztatów w ramach projektu „Nowe horyzonty” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu”,

Projekt „Nowe horyzonty” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając w imieniu Zamawiającego – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolbromiu – informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Usługa noclegowo gastronomiczna na potrzeby realizacji warsztatów w ramach projektu „Nowe horyzonty” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu”, do realizacji zamówienia została wybrana oferta złożona przez:

 

„RADOCZA PARK” Sp. z o. o.

Wapienna 2, 30 – 544 Kraków

Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 2 oferty. Zamawiający dokonał oceny złożonej oferty. Zgodnie z warunkami zapytania ofertowego kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej były: cena brutto (znaczenie: 95 pkt.) oraz termin wykonania usługi (znaczenie: 5 pkt.). Zamawiający zgodnie ze wskazaną w zapytaniu ofertowym formułą dokonał oceny punktowej złożonej oferty.

 

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert

Lp. Firma (nazwa) wykonawcy Ocena punktowa złożonej oferty Kolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
1 „RADOCZA PARK” Sp. z o. o.

ul. Wapienna 2, 30 – 544 Kraków

Cena brutto: 95,00 pkt

Termin wykonania usługi: 5,00 pkt

Łącznie: 100,00 pkt

I w kolejności
2 Kocierz Hotel Spa

ul. Beskidzka 206, 34 – 120 Targanice

Cena brutto: 44,30 pkt

Termin wykonania usługi: 0,00 pkt

Łącznie: 44,30 pkt

II w kolejności

 

 

Uzasadnienie:

 

W wyniku analizy złożonych ofert ustalono, że wszystkie złożone oferty spełniają wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym i nie podlegają odrzuceniu.

Zamawiający dokonał oceny ofert w oparciu o kryteria oceny (cena brutto, termin wykonania usługi) wskazane w zapytaniu ofertowym. W wyniku przeprowadzonych czynności ofercie złożonej przez „RADOCZA PARK” Sp. z o. o., ul. Wapienna 2, 30 – 544 Kraków przyznano największą ilość punktów (100,00). W tym stanie rzeczy należy uznać, że oferta ww. Wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert.