ZAPYTANIE OFERTOWE-Przeprowadzenie grupowych warsztatów i treningów dla uczestników projektu: „Nowe horyzonty

Projekt „Nowe horyzonty”. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Realizacja zamówienia pn.: Przeprowadzenie grupowych warsztatów i treningów dla uczestników projektu: „Nowe horyzonty” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

ZAMAWIAJĄCY:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu

Skalska 20

32-340 Wolbrom

tel.: 32 644 10 75

I.Opis przedmiotu zamówienia

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

85121270-6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

80500000-9  Usługi szkoleniowe

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Przeprowadzenie grupowych warsztatów i treningów dla uczestników projektu: „Nowe horyzonty”, zgodnie z diagnozami oraz indywidualną ścieżką udziału w projekcie.

Zamówienie składa się z dwóch części:

 

 

Lp. Temat zajęć Liczba godzin Szacowana liczba uczestników Minimalny program kursu
Część 1 warsztaty wyjazdowe
1. TRENING KREATYWNOŚCI. Jak pobudzać i ćwiczyć twórcze myślenie

TRENING SKUTECZNE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW I PODEJMOWANIE DECYZJI

Hotel zapewnia Zamawiający

16h

 

16 osób TRENING KREATYWNOŚCI. Jak pobudzać i ćwiczyć twórcze myślenie.

Co to jest kreatywne myślenie?

Myślenie konwergencyjne i dywergencyjne – omówienie.

Etapy kreatywnego myślenia.

Jak styl postrzegania świata i osobowość wpływają na kreatywność danej osoby?

Ograniczenia w kreatywnym myśleniu – Idea Killers.

Jak wyłączyć autoocenę i samokontrolę blokującą swobodne myślenie?

Przykłady metod wykorzystujących kreatywne myślenie w biznesie.

Kreatywność w miejscu pracy – w jaki sposób pracodawcy mogą ją stymulować?

Twórcza rozgrzewka – przełamywanie barier, ograniczeń, schematów.

Którą półkulą myślisz?

Jak rozbudzić własną kreatywność i rozwijać kreatywne myślenie.

Twórcze postrzeganie świata jako forma kreatywnego myślenia: przekształcenia, transformacje, analogie, myślenie pytajne, myślenie kombinacyjne, skojarzenia.

 Praktyczne metody i techniki pobudzania kreatywności

Jak stosować strumień świadomości w treningu kreatywnego tworzenia?

Jak redefiniować problemy w treningu kreatywnego myślenia?

Jak zadawać pytania Osborna?

Na czym polega technika Einsteina w treningu kreatywnego myślenia?

Na czym polega technika Napoleona podczas treningu kreatywności?

Jak stosować technikę 90 sekund plus w treningu kreatywności?

Jak stosować metodę Walta Disneya?

Jak tworzyć mapy myśli Buzana, jak wykorzystywać mapy myśli w życiu zawodowym i prywatnym?

Jak i gdzie stosować metodę kapeluszy de Bono?

Praca w grupie

Jak dbać o efektywną komunikację i synergię w grupie?

Jak zachęcać do kreatywnego myślenia osoby o mniejszej potrzebie „sprzedawania” własnych pomysłów?

Jakie są sekrety idealnej burzy mózgów? Jak ją stosować, aby metoda była efektywna.

Jakie metody wykorzystywać w pracy z grupą?

 

SKUTECZNE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW I PODEJMOWANIE DECYZJI

1.Szukanie rozwiązań

Trudna sytuacja – czym jest dla mnie i co sprawia mi problemy?

Kreatywne poszukiwanie rozwiązań – metody pracy nad optymalnym rozwiązaniem

Korzyści osobiste i dla organizacji, wynikające z szybkiej reakcji i nastawienia na rozwiązanie problemu

Straty osobiste i dla organizacji, powodowane blokowaniem się na rozwiązania i postawą „tego się nie da zrobić”

2.Zdecydowanie

Elementy wpływające na skuteczność decyzji

Zasady dokonywania trafnych wyborów

Odpowiedni dobór czasu reakcji na problem

Kiedy decydować samemu a kiedy zwrócić się o pomoc

3.Odpowiedzialność i odwaga

Perpetuum mobile organizacji – przedstawienie konsekwencji postaw jednostki i efektu domina

Kwadrat organizacji – oczekiwania przełożonych względem mojego stanowiska

Korzyści dla mnie (co zyskam i czego nie stracę) wynikające z brania odpowiedzialności za własne działania, przedstawiania nawet ryzykownych, mogących wywołać opór pomysłów

Część 2 warsztaty stacjonarne
1. TRENING ROZWOJU OSOBISTEGO Z AUTOMOTYWOWANIEM – jak odnaleźć motywację do codziennych zadań” 8h 14 Mój czas, to moje życie: sztuka świadomych wyborów  wyznaczyć cele, które naprawdę mamy ochotę realizować:

czy moje wartości, priorytety zawodowe są zgodne ze mną?

lepsza organizacja codziennych zadań jako czynnik automotywujący

sprzątanie, porządkowanie i ich rola w aut motywowaniu

Zmiana: dzięki niej przełamujemy monotonie działania:

Czy działamy twórczo, czy automatycznie?

W jaki sposób można twórczo podchodzić do codziennych zadań?

Zmiana, jako element motywacyjny sam w sobie

Motywacja: w jaki sposób możemy się codziennie motywować do pracy?

jakie są źródła konfliktów motywacyjnych – praca z przekonaniami

kształtowanie postawy odpowiedzialności za siebie i innych

Zdrowy odpoczynek jako profilaktyka wypalenia zawodowego

Podtrzymywanie wysokiej samooceny i sposoby budowania pewności siebie w automotywowaniu

2. TRENING ROZWOJU OSOBISTEGO  Z KOMUNIKACJĄ INTERPERSONLANĄ ORAZ ASERTYWNOŚCIĄ 8h 14 1.Pasja rozwoju.

Zarządzanie sobą.

Identyfikacja swoich zainteresowań, umiejętności i zdolności.

Poczucie własnej wartości – ile jestem wart dla samego siebie.

Talenty i mocne strony.

2.Mój sposób myślenia.

Mózg- życie i przeżycie.

Uczenie się i zapamiętywanie.

Dwie półkule – dwa umysły.

Wrażenie zmysłowe i ich rola w postrzeganiu świata.

Zniekształcenia – jako wzorce.

Dialog wewnętrzny a moje przekonania.

3.Komunikacja interpersonalna – podstawą tworzenia relacji z otoczeniem.

Mój sposób komunikacji z innymi.

Środki i płaszczyzny komunikacji.

Błędy percepcyjne- czyli, co utrudnia mi komunikację z innymi.

Elementy usprawniające moją komunikację z otoczeniem.

Praca zespołowa – warunkiem osiągania celów.

Trzy podstawowe kanały przekazu informacji.

Jak rozpoznać system percepcji mojego rozmówcy.

Jak dopasować styl wypowiedzi do typologii rozmówcy.

Mój system reprezentacji.

3.Asertywność – wyrazem najwyższego szacunku do siebie i innych.

Co to jest autentyczna asertywność.

Jak odmawiać bez poczucia winy i burzenia relacji.

Jak radzić sobie z opiniami innych- jak przyjmować krytykę i komplementy

 

Każda ze wskazanych powyżej części Zamówienia określana będzie dalej mianem „Zadania”.

Zamawiający dopuszcza składnie ofert częściowych na poszczególne Zadania. Wykonawca może złożyć ofertę dotyczącą jednego lub obydwu zadań. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Dodatkowe informacje – dotyczy wszystkich Zadań

1.Rozliczenia z wykonawcą będą prowadzone na podstawie faktycznie zrealizowanej liczby godzin na rzecz uczestników projektu. Zamawiający zastrzega sobie, iż liczba godzin może ulec zmniejszeniu. W takim przypadku wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, bez naliczania jakichkolwiek kar.

2.Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera ryczałtowy zwrot kosztów przejazdu do miejsca wykonywania przez niego usług oraz wykorzystywanych materiałów.

3.Jedna godzina warsztatów/treningów grupowych = 45 minut.

4.Niezależnym od stron umowy warunkiem przekazania środków z tytułu prawidłowego wykonania umowy jest dostępność środków na rachunku bankowym Zamawiającego, uzależniona od transferów z Instytucji Pośredniczącej. Wykonawca wyraża zgodę na przesunięcie terminu zapłaty wynagrodzenia w przypadku opóźnień w przekazywaniu transz dofinansowania przez Instytucję Pośredniczącą.

5.Zamówienie musi być realizowane zgodnie z Regulaminem Konkursu 9.1.1. RPO WM, wnioskiem o dofinansowanie projektu, indywidualną ścieżka wsparcia każdego z uczestników oraz innymi wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów dofinansowanych ze środków EFS, w szczególności Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.

W szczególności wymaga się, aby osoba wykonująca zadanie spełniała następujące warunki:

obciążenie wynikające z wykonywania usług w ramach niniejszego zapytania nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych danej osobie;

łączne zaangażowanie zawodowe tej osoby w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych
z innych źródeł, w tym środków własnych wykonawcy i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie;

w związku ze świadczeniem usług w ramach projektu „Nowe horyzonty” nie zachodzi konflikt interesów i podwójne finansowanie;

nie była zatrudniona jednocześnie w instytucji uczestniczącej w realizacji RPO WM na podstawie stosunku pracy, chyba że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie.

 

Wymagany termin realizacji zamówienia (dot. poszczególnych zadań):

Lp. Temat zajęć Termin realizacji do
1. Warsztaty wyjazdowe 30 kwietnia 2020
2. Warsztaty stacjonarne

 

Terminy warsztatów zostaną podane Wykonawcy z tygodniowym wyprzedzeniem.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia na skutek wystąpienia okoliczności niezależnych i niezawinionych przez Wykonawcę (których nie można było przewidzieć).

Dopuszcza się zmianę terminu warsztatu stacjonarnego przez Wykonawcę. Wniosek w tej sprawie powinien zostać dostarczony Zamawiającemu w sposób skuteczny w trybie pilnym nie później  niż w terminie do 7 dni przed planowaną zmianą.

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dyspozycyjności osoby realizującej zamówienie zgodnie z terminarzem przekazanym przez Zamawiającego. Brak dyspozycyjności wskazanego przez Wykonawcę do realizacji usługi trenera nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku  świadczenia usługi we wskazanym terminie.

 

Miejsce realizacji:

Warsztaty wyjazdowe: odbędą się w hotelu w województwie małopolskim. Zamawiający zapewni: zakwaterowanie oraz wyżywienie dla trenera/trenerów oraz dojazd do hotelu, w którym będzie odbywał się warsztat, z Wolbromia i powrót do Wolbromia. Warsztaty mogą odbyć się w formule wyjazdu weekendowego. Program zajęć powinien przewidywać przerwę na posiłek obiadowy a po każdych 2 godzinach przerwę kawową – 15 min. Wykonawca uzgadnia harmonogram warsztatów z Zamawiającym.

Warsztaty stacjonarne: Usługi będą świadczone w miejscu ustalonym przez Zamawiającego w Wolbromiu. Zamawiający zapewni salę oraz catering na czas trwania zajęć. Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 8.00 a 17.00 przy czym maksymalna liczba godzin zajęć dziennie wyniesie 8h. Program zajęć powinien przewidywać przerwę na posiłek obiadowy a po każdych 2 godzinach przerwę kawową – 15 min. Wykonawca uzgadnia harmonogram warsztatów z zamawiającym.

 

Wykonawca ma obowiązek prowadzenia dokumentacji realizowanych prac odrębnie dla każdego warsztatu, w następującej formie:

Dziennik zajęć wraz z wzorem materiałów szkoleniowych przekazanych uczestnikom

Listy potwierdzające realizację usług: lista obecności odrębnie dla każdego dnia, lista odbioru materiałów, lista odbioru certyfikatu/zaświadczenia przez uczestnika

Na zakończenie warsztatu, dla każdego uczestnika Wykonawca przygotowuje CERTYFIKAT / ZAŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCY UDZIAŁ TRENINGACH / WARSZTATACH. Kopie przekazanych certyfikatów/ zaświadczeń zostaną dostarczone do Zamawiającego wraz z protokołem odbioru końcowego.

Wzory dokumentów obowiązujące Wykonawcę będą przekazane Wykonawcy po podpisaniu umowy związanej z realizacją zamawianej usługi.

Dokumentacja realizacji umowy będzie dostarczona Zamawiającemu sukcesywnie po zakończeniu poszczególnych warsztatów.

Korzystanie z usług podwykonawców możliwe jest jedynie za pisemną zgodą Zamawiającego.

 

II.Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału                          w postępowaniu dotyczące:

A.posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – oświadczenie wg załącznika nr 2;

B.posiadania wiedzy i doświadczenia – oświadczenie wg załącznika nr 2;

C.dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym – oświadczenie wg załącznika nr 2;

D.sytuacji ekonomicznej i finansowej – oświadczenie wg załącznika nr 2;

E.dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca będzie dysponował (co zostanie potwierdzone oświadczeniem zgodnie z załącznikiem nr 2) , że w zadaniu 1 dysponuje przynajmniej jedną osobą (wymagane wykształcenie wyższe magisterskie) – trenerem, który w ciągu ostatnich trzech lat przeprowadzili 2 warsztaty w zakresie tożsamym z przedmiotem niniejszego zamówienia. W zadaniu 2 dysponuje przynajmniej jedną osobą  (wymagane wykształcenie wyższe magisterskie) – trenerem, który w ciągu ostatnich trzech lat przeprowadził 2 warsztaty w zakresie tożsamym z przedmiotem niniejszego zamówienia.

Warsztat tożsamy z przedmiotem zamówienia rozumiany jest jako szkolenie /warsztat grupowy dla min 10 osób poświęcony szeroko rozumianemu rozwojowi osobistemu, pracy nad sobą itp.

Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunków na podstawie złożonego oświadczenia, wg formuły „spełnia / nie spełnia”, odrębnie dla każdego zadania, którego dotyczy oferta. Wykonawca, który potwierdzi spełniania ww. warunków zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.

 

III.Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy

 

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt. II, wykonawcy są zobowiązani do przedłożenia:

1.oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu sporządzonego według wzoru ustalonego przez Zamawiającego stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego

2.oświadczenia RODO (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego).

 

IV.Zmiana umowy

Zmiana umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna jeżeli:

a.w trakcie obowiązywania umowy nastąpią zmiany stawki podatku od towarów i usług: kwota brutto określona w umowie nie ulegnie zmianie, strony odpowiednio skorygują kwotę netto oraz kwotę podatku od towarów i usług,

b.zmiany jednostkowej ceny brutto oraz całkowitego wynagrodzenia brutto przewidzianego dla Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających wskazaną zmianę, gdy będzie ona korzystna dla Zamawiającego,

c.zmiany istotnej treści umowy, w przypadku zmiany przepisów prawa obowiązujących w dniu zawarcia umowy, oraz zmiany wynikające z następstw zmian wytycznych dotyczących RPOWM lub innych wytycznych i zaleceń mających bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy, zmiana ta przeprowadzona może być jedynie w zakresie polegającym na dostosowaniu umowy

d.zmiana leży w interesie Zamawiającego.

 

V.Odrzucenie oferty

Zamawiający odrzuci ofertę, która:

została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

została złożona po terminie,

jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego.

 

W toku postępowania Zamawiający może wezwać wykonawcę do uzupełnienia                            lub wyjaśnienia treści oferty.

 

VI.Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty, odrębnie dla każdego zadania, decydować będą kryteria:

Cena brutto – max. 100 pkt.

Przez cenę brutto rozumie się cenę (z podatkiem VAT), a w przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej koszt całkowity ponoszony przez Zamawiającego z tytułu realizacji usługi zawierający również wszelkie należności z tytułu podatków i składek ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego zarówno po stronie Zamawiającego,
jak i Wykonawcy – tzw. „brutto-brutto”. W ramach kryterium „Cena brutto” Zamawiający przyzna punkty według następującego wzoru:

Cmin

Pc = ————– x  100 pkt.

Cn

gdzie:

Pc – punkty uzyskane przez Wykonawcę w kryterium „Cena brutto”;

Cmin – najniższa cena brutto za wykonanie zadania spośród złożonych ofert;

Cn – cena brutto za wykonanie zadania zaproponowana przez Wykonawcę, którego oferta jest badana.

Liczba przyznanych punktów będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.

Złożone oferty będą oceniane odrębnie dla każdego zadania.

Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów w kryterium cena.

Jeżeli w postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na najniższą cenę, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli oferty o tej samej cenie do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. Złożenie oferty dodatkowej zawierającej cenę wyższą niż zaoferowana w złożonej ofercie będzie skutkowało wykluczeniem wykonawcy
z postępowania.

 

VII.Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Ofertę można złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu, ul. Skalska 20, 32-340 Wolbrom, w godzinach pracy Zamawiającego lub przesłać pocztą elektroniczną (jako skany dokumentów) na adres: nowehoryzonty1@wp.pl, w terminie do 21.02.2020 r. do godz. 14.00, co oznacza, że z upływem powyższego terminu oferta powinna fizycznie znaleźć się u Zamawiającego. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania np. przesyłką pocztową, czy kurierską.

Złożone oferty zarówno podlegające ocenie jak i odrzucone lub złożone po terminie nie będą zwracane.

Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

Oferta musi być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania lub dokładnie wg tego formularza. Wykonawca jest zobowiązany  do podania wszystkich informacji określonych na formularzu oferty (wypełnienia wszystkich pól formularza). Oferta wraz załącznikami musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. Do oferty należy dołączyć dokument (dokumenty) potwierdzający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy
o ile nie wynikają one z ogólnie dostępnych źródeł (KRS, CEIDG).

 

VIII.Dodatkowe warunki

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny. W takim przypadku nie przysługują Oferentom żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.

Wykonawcy pozostają związani złożoną ofertą przez 30 dni, licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe i inne polegające na niezgodności oferty z zapytaniem, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Oferenta, którego oferta została poprawiona.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian warunków zamówienia na każdym etapie postępowania.

W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

 

IX.Unieważnienie postępowania:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku:

jeżeli najkorzystniejsza oferta przekraczać będzie budżet ustalony przez zamawiającego na realizację zadania,

w przypadku rozwiązania umowy o dofinansowanie przez, co skutkowałoby nieprzyznaniem środków dotacyjnych, które miały być przeznaczone na sfinansowanie zamówienia,

wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego,

została złożona jedna ważna oferta a jej cena przekracza wartość rynkową wynikającą z oszacowania wykonanego przez Zamawiającego.

W przypadku unieważnienia postępowania zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za koszty poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i złożeniem ofert.

Z tytułu odrzucenia ofert oferentom nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zamawiającego.

 

X.Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Klauzula informacyjna dla:

wykonawców będących osobami fizycznymi,

wykonawców będących osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą,

pełnomocników wykonawców będących osobami fizycznymi (w zakresie danych osobowych zamieszczonych w pełnomocnictwie),

członków organu zarządzającego lub nadzorczego Wykonawcy, wspólników spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurentów, będących osobami fizycznymi (w zakresie danych osobowych zamieszczonych w informacji z KRK).

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu

  1. Skalska 20, 32-340 Wolbrom

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Katarzyna Gębalska, tel  575002620 , inspektor@cbi24.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia Przeprowadzenie grupowych warsztatów i treningów dla uczestników projektu: „Nowe horyzonty” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.  Postępowanie prowadzone jest w trybie zasady „rozeznanie rynku” określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.

 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 20 rozdz. 6.5.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie do dwóch lat od dnia 31 grudnia roku następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego projektu.

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z zasadą „rozeznanie rynku”, określoną w rozdz. 6.5.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020. W przypadku nie podania danych osobowych oferta będzie podlegała odrzuceniu.

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

Posiada Pani/Pan:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1;

na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2;

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

Nie przysługuje Pani/Panu:

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit RODO.

1)Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą istotnych postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

2)Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

XI.Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udziela Maciej Karmiński pod numerem telefonu 606 458 558               oraz adresem email: nowehoryzonty1@wp.pl.

XII.Załączniki do zapytania ofertowego (1)

1.Wzór formularza ofertowego

2.Oświadczenie Wykonawcy

3.Oświadczenia RODO