ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY-Przeprowadzenie usług rehabilitacji i fizjoterapii dla uczestników projektu „Nowe horyzonty

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Działając w imieniu Zamawiającego – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolbromiu informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zamówienia pn.: Przeprowadzenie usług rehabilitacji i fizjoterapii dla uczestników projektu „Nowe horyzonty” projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,

została wybrana oferta:

NZOZ REH-MED, Wolbrom, ul. Skalska 22

Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły dwie oferty.  Oferty te spełnia wymagania zapytania ofertowego. Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert w oparciu o kryterium, którym była: cena 100 pkt oraz zgodnie z formułami oceny, przedstawionymi w zapytaniu ofertowym.

 

Ocena ofert:

Lp. Firma (nazwa) wykonawcy Ocena punktowa złożonej oferty Kolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
Gabinet Rehabilitacji Marzena Podsiadło, ul. Królewska 57, 32-100 Proszowice

Kasia_rehabilitacja@wp.pl

cena brutto: 71,01 pkt. II w kolejności
NZOZ REH-MED, Wolbrom, ul. Skalska 22 cena brutto: 100,00 pkt. I w kolejności

 

Uzasadnienie

 

Zamawiający dokonał oceny ofert spełniających wymagania w oparciu o kryterium, jakim była cena, wskazanym w zapytaniu ofertowym. W wyniku przeprowadzonych czynności ofercie złożonej przez NZOZ REH-MED, Wolbrom, ul. Skalska 22,  przyznano najwięcej punktów w zakresie – 100 pkt, była to oferta z najniższą łączną ceną.

W tym stanie rzeczy należy uznać, że oferta wyżej wymienionego wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert określonych w zamówieniu.