ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY-Usługa noclegowo gastronomiczna na potrzeby realizacji warsztatów w ramach projektu „Nowe horyzonty” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Działając w imieniu Zamawiającego – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wolbromiu informuję, że w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego na realizację zamówienia pn.: Usługa noclegowo gastronomiczna na potrzeby realizacji warsztatów w ramach projektu „Nowe horyzonty” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu, projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. została wybrana oferta:

Grand&Resort Limba,

Kośne Hamry 15c, 34-520 Poronin

halina@limba-poronin.pl

Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły dwie oferty.  Zamawiający dokonał oceny ważnych ofert w oparciu kryterium, którym była: cena – 100 pkt
oraz zgodnie z formułą oceny, przedstawioną w zapytaniu ofertowym.

 

Ocena ofert:

Lp. Firma (nazwa) wykonawcy Ocena punktowa złożonej oferty Kolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
1. Grand&Resort Limba,

Kośne Hamry 15c, 34-520 Poronin

halina@limba-poronin.pl

cena brutto: 100 pkt.

 

I w kolejności
2. Inventum sp. z o.o. ul. Mikołaja Reja 20A, 33-300 Nowy Sącz biuro@inventum-global.pl cena brutto: 85,04 pkt. II w kolejności

 

Uzasadnienie

 

Zamawiający dokonał oceny ofert w oparciu o kryteria (cena) wskazane w zapytaniu ofertowym. W wyniku przeprowadzonych czynności ofercie złożonej przez Grand&Resort Limba, Kośne Hamry 15c, 34-520 Poronin, przyznano najwięcej punktów 100 pkt. W tym stanie rzeczy należy uznać, że oferta wyżej wymienionego wykonawcy przedstawiała najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert.