ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY-Organizacja i przeprowadzenie grupowych warsztatów i treningów dla uczestników projektu: „Nowe horyzonty”

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Działając w imieniu Zamawiającego – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolbromiu informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zamówienia pn.: Organizacja i przeprowadzenie grupowych warsztatów i treningów dla uczestników projektu: „Nowe horyzonty”, projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,

zostały wybrane oferty:

Warsztaty wyjazdowe  Piękny umysł, Szkolenia Psychologiczne, Coaching. Natalia Woszczyk Haładus, ul. Wojska Polskiego 26, 42-300 Myszków, natalia@pieknyumysl.com.pl
Warsztaty stacjonarne Karolina Duniec PSYCHOGRAM Pracownia Psychologiczna, 28,-500 Kazimierza Wielka, Słonowice 66, k.a.duniec@gmail.com

 

Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 2 oferty.  Jedna z ofert obejmowała tylko zadanie nr 2.

Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert w oparciu kryteria, którymi były: cena – 90 pkt
i doświadczenie – 10 pkt oraz zgodnie z formułami oceny, przedstawionymi w zapytaniu ofertowym.

 

Ocena ofert:

Zadanie 1. Warsztaty wyjazdowe
Lp. Firma (nazwa) wykonawcy Ocena punktowa złożonej oferty Kolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
1. Piękny umysł, Szkolenia Psychologiczne, Coaching. Natalia Woszczyk Haładus

ul. Wojska Polskiego 26,

42-300 Myszków

natalia@pieknyumysl.com.pl

cena brutto: 90 pkt.

doświadczenie: 10 pkt.

I w kolejności

 

Zadanie 2. Warsztaty stacjonarne
Lp. Firma (nazwa) wykonawcy Ocena punktowa złożonej oferty Kolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
1. Karolina Duniec PSYCHOGRAM Pracownia Psychologiczna

28,-500 Kazimierza Wielka,
Słonowice 66

k.a.duniec@gmail.com

cena brutto: 90 pkt.

doświadczenie: 10 pkt.

I w kolejności
2. Piękny umysł, Szkolenia Psychologiczne, Coaching. Natalia Woszczyk Haładus

ul. Wojska Polskiego 26,

42-300 Myszków

natalia@pieknyumysl.com.pl

cena brutto: 79,28 pkt.

doświadczenie: 10 pkt.

II w kolejności

 

Uzasadnienie

 

Zamawiający dokonał oceny ofert spełniających wymagania dla poszczególnych zadań w oparciu o kryteria (cena i doświadczenie) wskazane w zapytaniu ofertowym.

W przypadku Zadania 1 została złożona jedna oferta. Oferta ta spełnia wymagania założone w postępowaniu. Jej wartość brutto jest niższa od cen rynkowych średnich określonych na etapie szacowania wartości postępowania.

W przypadku Zadania 2 ofercie złożonej przez W wyniku przeprowadzonych czynności ofercie złożonej przez Karolina Duniec PSYCHOGRAM Pracownia Psychologiczna 28,-500 Kazimierza Wielka, Słonowice 66 k.a.duniec@gmail.com przyznano najwięcej punktów 100 pkt.

W tym stanie rzeczy należy uznać, że oferty wyżej wymienionych wykonawców przedstawiają najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert określonych w zamówieniu.