ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY-Organizacja i przeprowadzenie szkolenia „Prawo jazdy kat. B” oraz ustalenie terminu egzaminu państwowego wraz z jego opłaceniem dla jedenastu uczestników projektu

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Działając w imieniu Zamawiającego – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolbromiu informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zamówienia pn.: Organizacja i przeprowadzenie szkolenia „Prawo jazdy kat. B” oraz ustalenie terminu egzaminu państwowego wraz z jego opłaceniem dla jedenastu uczestników projektu: „Nowe horyzonty”, projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

została wybrana oferta:

Dorota Grzywnowicz, ul. Olkuska 293, 32-045 Sułoszowa

 

Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły trzy oferty, spełniające wymagania postępowania.  Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert w oparciu kryterium, którym była: cena – 100 pkt oraz zgodnie z formułami oceny, przedstawionymi w zapytaniu ofertowym.

 

Ocena ofert:

Lp. Firma (nazwa) wykonawcy Ocena punktowa złożonej oferty Kolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
1. Ośrodek Szkolenia Kierowców „Lajdis” s.c. Zofia Banaś, Ewelina Ogonek,

ul. Boczna 14,
32-340 Wolbrom

cena brutto: 85,16 pkt. III w kolejności
2. Dorota Grzywnowicz, ul. Olkuska 293, 32-045 Sułoszowa cena brutto: 100 pkt. I w kolejności
3. Ośrodek Szkolenia Kierowców  VIP Paweł Mazur

Ul. Zacisze 11, 32-340 Wolbrom

cena brutto: 95,29 pkt. II w kolejności

 

Uzasadnienie

 

Zamawiający dokonał oceny ofert spełniających wymagania w oparciu o kryterium, jakim była cena, wskazanym w zapytaniu ofertowym. W wyniku przeprowadzonych czynności ofercie złożonej przez Dorota Grzywnowicz, ul. Olkuska 293, 32-045 Sułoszowa przyznano najwięcej punktów – 100 pkt..

W tym stanie rzeczy należy uznać, że oferta wyżej wymienionego wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert określonych w zamówieniu.